در این بیمه نامه، بیمه گذار شخص تولید کننده و زیان دیده احتمالی که بیمه گذار می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال وی تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد، شخصی است که از کالای تولیدی بیمه گذار استفاده می کند و ممکن است به علت عیب و نقص کالای تولیدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا مالی شود.

"> بیمه سرمد - بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

گروه های بیمه ای