این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) تحت پوشش قرار می دهد. منظور از شخص ثالث در این بیمه نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی - کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی، را با بیمه گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیر عمدی بیمه گذار دچار آسیب بدنی یا صدمه مالی می شود.

"> بیمه سرمد - بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

گروه های بیمه ای