در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران بیمه می‌گردد که یکی از زیرشاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای است. بعبارت دیگر چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌غیر عمد یعنی بعلت- خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه- تجویز نادرست، اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه سرمد را جبران خواهد نمود.

"> بیمه سرمد - بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

گروه های بیمه ای