گروه های بیمه ای

بیمه بدنه

در این نوع بیمه نامه، تعهد بیمه گر جبران خسارات وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است. این بیمه نامه به صورت اختیاری و برای پوشش وسائط نقلیه در قبال آتش سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی مورد بیمه خریداری می شود و بیمه گر متعهد می گردد چنانچه مورد بیمه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته و یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت نماید. همچنین این بیمه نامه قابلیت افزودن پوشش های اضافی، با پرداخت حق بیمه مربوط به آن را دارا ...

بیمه ثالث

این بیمه نامه متضمن مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب هایی ست که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می شود.این آسیب ها شامل جرح یا صدمات بدنی حاصل ازحوادث رانندگی، نقص عضو یا فوت و یا خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث میباشد. خسارت مالی عبارتست از زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت و یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود. این بیمه نامه پوششی است جهت آسایش خاطر رانندگان و رفع زیانهای ...