در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی می‌باشد. این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه نمایند.

"> بیمه سرمد - بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

گروه های بیمه ای

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

این بیمه نامه کلیه پرسنل تحت امر کارفرما و یا پیمانکار را در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه، بدون در نظر گرفتن فعالیت و بر اساس متراژ ساختمان و پیشرفت فیزیکی پروژه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای پروژه های عمرانی

در این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که اگر کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما نیز محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد که شامل خسارتهای بدنی(فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی) می‌باشد. این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . ...