گروه های بیمه ای

بیمه عمر مانده بدهکار

بیمه عمر، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه شده در زمان معینی، مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده کننده (بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی و یا وراث قانونی) بپردازد. در این نوع بیمه، خطر فوت بیمه شده در راستای جبران بازپرداخت وام بیمه شده، با سرمایه نزولی بیمه می شود و شرکت بیمه سرمد متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده، مانده بدهی پس از فوت متوفی به موسسه ای که از آن وام دریافت نموده است را پرداخت ...

بیمه عمر ساده زمانی

بیمه‌عمر ساده زمانی انفرادی نوعی از بیمه عمر است که پوشش بیمه‌ای را برای مدت معینی ارائه میدهد و سرمایه بیمه صرفا در صورت فوت بیمه شده در اثنای مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت می‌باشد و در صورتی که بیمه شده تا پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه‌گر به بیمه‌گذار پرداخت نخواهد شد. انواع بیمه‌های عمر ساده زمانی شامل: • بیمه‌عمر زمانی به شرط فوت بیمه عمر زمانی به شرط فوت نوعی از بیمه عمر است که بر اساس آن پوشش بیمه‌ای برای مدت معینی ارائه می‌گردد و سرمایه بیمه‌ای صرفا در صورت ...