گروه های بیمه ای

بیمه تجهیزات الکترونیکی

معرفی بیمه نامه

بیمه تجهیزات الکترونیکی
 
کلیه تجهیزات و دستگاههائی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی آنها بیشتر باشد مانند تجهیزات رادیو تلویزیونی، مخابراتی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، اندازه‌گیری، نقشه برداری، پزشکی، کامپیوتری و ... تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند. در واقع این بیمه یک بیمه حوادث برمبنای تمام خطرات است که خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی را که به موضوع مورد بیمه وارد آید جبران می‌کند
این بیمه می‌تواند سه نوع پوشش را ارائه دهد:
1. پوشش خسارت وارد به سخت‌افزار
2. پوشش خسارت وارد به نرم‌افزار
3. پوشش هزینه اجاره و بکارگیری دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده
موارد تحت پوشش در بیمه‌نامه:
سخت افزار تجهیزات الکترونیکی(شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)