گروه های بیمه ای

بیمه هواپیما

معرفی بیمه نامه

بیمه هواپیما
 
در بیمه هواپیما، کلیه وسایل پرنده از قبیل هلیکوپترها، هواپیماهای آموزشی، تفریحی، مسافربری و باربری تحت پوشش قرار میگیرند. هواپیماها بطور کلی به دو تقسیم می شوند:
1. سبک وفوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
2. سنگین و فوق سنگین (که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)