گروه های بیمه ای

طرح نسیم حوادث انفرادی

معرفی بیمه نامه

طرح نسیم حودث انفرادی
 
زندگی در جهان امروز، حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان هایی غیرقابل جبران می گردد. در این میان، معمولاً بیشترین نگرانی انسان مربوط به حوادثی است که بدون اراده و بصورت ناگهانی، پیش می آیند.اگر حادثه را هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده انسان بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت او می گردد، تعریف نمائیم، موضوع این بیمه نامه ارائه پوشش بیمه حوادث انفرادی است.
با این تعریف، بیمه حوادث قراردادی است که در آن شرکت بیمه سرمد متعهد می گردد در مقابل دریافت مبلغ حق بیمه،غرامت فوت و صدمات بدنی بیمه گذار/بیمه شده ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه را تأمین نماید.
بنا بر این تعریف، قابل توجه است که:
• حتی اگر بروز حادثه منجر به حادثه غیرقابل جبرانی مثل فوت بیمه گذار/بیمه شده گردد، لیکن عواقب مادی حادثه برای بازماندگان در قالب این بیمه نامه قابل پیش بینی و جبران خواهد داد. در این حالت، پرداخت یکجای سرمایه بصورت غرامت فوت از سوی شرکت بیمه سرمد به بازماندگان بیمه شده، می تواند قسمتی از لطمات مالی ناشی از حادثه را جبران نماید .
• بیماری ها در بیمه حوادث، تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.