گروه های بیمه ای

بیمه حوادث انفرادی

معرفی بیمه نامه

بیمه حوادث انفرادی
 
 زندگی درجهان امروز حوادث و مخاطرات زیادی به همراه دارد که گاه منجر به زیان هایی غیرقابل جبران می¬گردد.
معمولا ًنگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده و بصورت ناگهانی پیش آمده است.
بیمه های حوادث به منظور ارائه تأمین مورد نیاز بیمه گزار در زمان فوت ناشی از حادثه ،نقص عضو (کلی و جزئی)،از کارافتادگی دائم کامل یا جزئی، هزینه های پزشکی و غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی به صورت گروهی و انفرادی ارئه می گردد.
 

اهداف و مزایا

بیمه حوادث قراردادی است که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین نماید.

بازار هدف

تمام اقشار جامعه بدون محدودیت می‌توانند از انواع بیمه نامه‌های حوادث انفرادی استفاده نمایند

کاتالوگ و فایلهای پیوست