گروه های بیمه ای

بیمه حوادث گروهی

معرفی بیمه نامه

بیمه حوادث گروهی
 
 انواع بیمه حوادث گروهی:
 
 بیمه حوادث کارکنان دولت: این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند.
  • بیمه حوادث دانش آموزی: در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
  • بیمه حوادث دانشجویی : در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
  • بیمه حوادث مهدهای کودک : در این نوع قرارداد کودکان مهد کودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند
  • بیمه حوادث خانواده : در این بیمه‌ سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.
  • بیمه حوادث نوروزی: در این بیمه‌سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌ روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.
 

اهداف و مزایا

بیمه حوادث قراردادی است که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین نماید.

بازار هدف

این بیمه نامه کارکنان بیمه گذار را با شرایط زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار میدهد:
  • کارکنان تا سن 75 سالگی بیمه میشوند.
  • سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت منظور میشود.
  • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یاضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
  • حداقل تعداد بیمه شده در بیمه نامه حوادث گروهی 10 نفر میباشد.

کاتالوگ و فایلهای پیوست