گروه های بیمه ای

بیمه آتش سوزی مسکونی

معرفی بیمه نامه

بیمه آتش سوزی مسکونی
 
در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
واحدهای مسکونی را به 2 روش انفرادی و گروهی می توان در بیمه سرمد تحت پوشش قرارداد.

موارد ذیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری
 

بازار هدف

در این نوع بیمه‌نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند

کاتالوگ و فایلهای پیوست