گروه های بیمه ای

بیمه آتش سوزی صنعتی

معرفی بیمه نامه

بیمه آتش سوزی صنعتی
 
منظور از بیمه‌نامه آتش سوزی صنعتی، بیمه‌نامه‌هایی می‌باشد که صرفاً برای کارگاهها، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه محور اصلی صدور بیمه‌نامه، تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه می‌باشد. بدین معنی که بیمه‌گذار می‌بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه، کالای ساخته شده، کالای در جریان ساخت، اثاثیه و لوازم ثابت و همچنین کالای امانی را به تفکیک ذکر نماید و درصورتیکه بیمه‌گذار صورت ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه را ارائه ننماید بیمه‌گر بر اساس نظر کارشناس خود نسبت به تعیین ارزش اقلام بیمه شده اقدام خواهد نمود.
در صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی صنعتی بیمه‌گر می‌بایست توجه بیمه‌گذار را به عدم امکان ارائه پوشش بیمه‌ای ظروف تحت فشار بدون دریافت حق‌بیمه اضافی معطوف نماید. چراکه با توجه به شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، به صراحت جبران خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی مستثنی شده است.
* در بیمه‌نامه‌های صنعتی برای تحت پوشش قراردادن موجودی‌ها می توان از شرایط اظهار نامه‌ای استفاده نمود. همچنین اگر ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار باشد می توان با رعایت اصول مربوطه شرایط ارزش بازسازی و جایگزینی را نیز به بیمه‌گذار ارائه نمود.
در این بیمه‌نامه بازدید اولیه بطور اعم، توسط کارشناس بیمه‌گر ضروری و لازم است. در صورتیکه بتوان واحدهای مختلف ریسکهای صنعتی بخصوص کارخانجات را که از یکدیگر دارای فواصل مناسب طبق شرایط موجود باشند تفکیک نمود می‌توان نرخ هر واحد تفکیک شده مورد محاسبه قرار داد‌.

موارد ذیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد

مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری
 
 

بازار هدف

مالکان واحد‌های صنعتی و تولیدی و کارخانجات به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

کاتالوگ و فایلهای پیوست