گروه های بیمه ای

بیمه باربری داخلی

معرفی بیمه نامه

بیمه باربری ئاخلی
 
چنانچه مبدا و مقصد مورد نظر جهت حمل کالا در داخل کشور واقع شده باشد، محموله مورد نظر تحت پوشش بیمه باربری داخلی قرار میگیرد.
 

اهداف و مزایا

ایجاد پوشش بیمه ای برای حمل کالا در داخل کشور ایران.

بازار هدف

 
کلیه صاحبان کالا (حمل کنندگان) در داخل کشور

کاتالوگ و فایلهای پیوست