گروه های بیمه ای

بیمه باربری بین المللی

معرفی بیمه نامه

 
بیمه باربری بین المللی
 
این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن، کلوز A- B- C و Total Loss تحت پوشش قرار می دهد.
به طور کلی مجموعه شرایط A جامع ترین و شرایط C و Total Loss حداقلی از پوشش ها را شامل میشود.
 
 

بازار هدف

کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا

کاتالوگ و فایلهای پیوست