گروه های بیمه ای

بیمه ثالث

معرفی بیمه نامه

بیمه ثالث
این بیمه نامه متضمن مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب هایی ست که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می شود.این آسیب ها شامل جرح یا صدمات بدنی حاصل ازحوادث رانندگی، نقص عضو یا فوت و یا خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث میباشد. خسارت مالی عبارتست از زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت و یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود.
این بیمه نامه پوششی است جهت آسایش خاطر رانندگان و رفع زیانهای مالی زیاندیدگان و در اغلب کشور های جهان از جمله ایران اجباری اعلام شده است.
بیمه حوادث راننده
پوشش این بیمه نامه در بیمه نامه های شخص ثالث ارائه می گردد و پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه است که جبران کننده غرامت فوت و نقص عضورانندگان مقصر حوادث که به موجب بیمه نامه ،ثالث محسوب نمی شوند،از محل این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند.
جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث ،بهتر است حداقل 72 ساعت( اداری)قبل از اتمام مهلت بیمه نامه ،اقدام فرمایید.
 
 

اهداف و مزایا

این بیمه‌نامه تضمین کننده مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب‌هایی است که در اثر حوادث وسائط نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می‌شود. این آسیب‌ها شامل جبران خسارات بدنی، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی حاصل از حوادث رانندگی همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت، هر نوع دیه و یا ارش ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است. همچنین جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بازار هدف

بنابر قانون بیمه شخص ثالث با عنوان "قانون اصلاح شده بیمه اجباری‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مندرج در قوانین بیمه مرکزی، ماده 1 تمام اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که دارنده وسایل نقلیه موتوری باشند، مخاطب تهیه این بیمه هستند.
بر طبق این قانون تهیه بیمه شخص ثالث برای مالک وسیله نقلیه اجباری می‌باشد.